Algemene voorwaarden

Onderstaand onze Algemene Voorwaarden van 01.01.2020

Algemene leveringsvoorwaarden van:

De VOF Groep LB Republico, waarvan LB-Print.be de merknaam, gevestigd en kantoorhoudende te (3300 TIENEN) Leuvenselaan 293a, Hierna te noemen: “LB-Print”

Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de koper van de door LB-Print aangeboden producten.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen LB-Print en een koper, op grond waarvan door LB-Print een, in deze overeenkomst nader te specificeren, product wordt geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (vervolg)overeenkomst tussen LB-Print en Koper, waarop LB-Print deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. LB-Print behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. De Algemene Voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij LB-Print hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Prijzen en offertes

1. De door LB-Print aangeboden producten worden verkocht voor de prijs zoals deze is vermeld in de laatste, officiële LB-Print catalogus (zet en/of drukfouten voorbehouden) of op de LB-Print website www.lb-print.be, www.republico.be  en www.online-fanshop.be
2. Verstrekte monsters of de in genoemde catalogus getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.
3. Door LB-Print gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders wordt aangegeven. LB-Print is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding binnen dertig dagen schriftelijk door Koper wordt bevestigd.
4. De door LB-Print vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
5. LB-Print behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds, ten gevolge van bijvoorbeeld) gewijzigde koersen van de London Metal Exchange, te wijzigen.

Artikel 4 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen worden de gekochte producten door Koper in EUR voldaan door het afgeven van een doorlopende machtiging of door contante betaling (levering onder rembours). Bij betaling middels een doorlopende machtiging zal het totaal verschuldigde in één keer worden afgeschreven.
2. Indien, in afwijking van lid 1, door partijen wordt overeengekomen dat betaling geschiedt middels girale betaling, dan dient deze betaling altijd te geschieden op het op de betreffende factuur vermelde rekeningnummer.
3. Bij elke bestelling geldt steeds een voorafbetaling van 100% van de totale koopsom, tenzij anders overeengekomen tussen LB-Print en Koper. Levering van de desbetreffende producten zal pas plaatsvinden nadat de aanbetaling door LB-Print is ontvangen.
4. Indien betaling niet correct of niet tijdig plaatsvindt, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. LB-Print behoudt zich het recht voor de incassering van openstaande vorderingen uit te besteden, danwel over te dragen aan derden.
5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van openstaande facturen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, komen voor rekening van Koper.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. De aan Koper geleverde producten blijven eigendom van LB-Print, totdat de door Koper verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
2. Indien LB-Print de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van LB-Print op Koper terzake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.
3. Voor de teruggehaalde producten ontvangt Koper een creditfactuur die door Koper mag worden verrekend met de openstaande vordering van LB-Print op Koper.
4. LB-Print is gerechtigd zoveel producten van Koper terug te halen, totdat haar vordering, inclusief rente en kosten zoals genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden, is voldaan.

Artikel 6 Bestelling en levering

1. Bestellingen geschieden bij voorkeur schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan verzending per fax en e-mail). Eventuele onduidelijkheden bij het plaatsen van telefonische bestellingen door Koper zijn voor rekening en risico van Koper.
2. Bestellingen kunnen binnen drie dagen na bestellingen door Koper worden geannuleerd. Eventuele, in de tussentijd door LB-Print gemaakte kosten komen voor rekening van Koper. Zie artikel 8.
3. Aflevering van de producten vindt plaats binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien LB-Print , als gevolg van overmacht, de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor Koper voortvloeiende schade.
4. Installatie van producten (zoals displays en pop-ups) door Koper na aflevering door of namens LB-Print geschiedt geheel voor rekening en risico van Koper.
5. De transportkosten komen voor rekening van Koper.
6. De koper ontvangt van de door hem gekochte producten een gespecificeerde factuur.

Artikel 7 Retourzendingen

1. De bij LB-Print gekochte producten kunnen door Koper worden geretourneerd binnen acht werkdagen na aflevering van deze producten. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur en het retourformulier, welk formulier is op te vragen via de website www.republico.be  en/of www.lb-print.be  Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door LB-Print geaccepteerd.
2. Aan Koper zal 75% van de volledige koopprijs van de door hem geretourneerde producten worden terugbetaald. De overige 25% komt LB-Print toe als administratie- en magazijnkosten.
3. Vrachtkosten retourzendingen zijn voor rekening koper.
4. Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd.
5. Gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8 Ruilen

1. In geval van ruilingen kan Koper het betreffende product binnen vijf werkdagen na aflevering van het product opsturen naar LB-Print. Hierbij volgt de Koper de procedure als vermeld onder artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
2. LB-Print stuurt het gewenste product aan Koper. Hierbij is een ruilnota gevoegd.
3. Aan de koper zullen in geval van ruilingen administratie- en magazijnkosten in rekening worden gebracht ter grootte van 25% van de volledige kooprijs.
4. In geval van bij c.q. terugbetaling van of aan Koper, vermeldt de ruilnota “te betalen” of “retour te ontvangen”.

Artikel 9 Garantie

1. Voor de door LB-Print geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het betreffende product is bepaald en/of zoals aangegeven in catalogus of op de website, met een maximum periode van zes maanden. Garantie op lichtbronnen is uitgesloten.
2. In het geval van een klacht aangaande een product dient Koper eerst telefonisch in contact te treden met LB-Print. Zonodig wordt Koper gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.
3. Als LB-Print de klacht terecht oordeelt, wordt een vervangend product aan Koper gestuurd. In dat geval komen de kosten van verzending voor rekening van LB-Print.
4. Als LB-Print de klacht niet terecht oordeelt, wordt het betreffende product met redenen omkleed retour gezonden aan Koper. In dat geval komen de kosten van verzending van Koper niet voor vergoeding in aanmerking. De door LB-Print gemaakte kosten blijven voor rekening van Koper.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. LB-Print is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan Koper, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
2. LB-Print is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
3. Indien LB-Print gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Eventuele transportschade komt alleen in aanmerking voor vergoeding door LB-Print , indien deze schade is aangetekend op de vrachtbrief en na melding door de koper op de website www.republico.be en/of www.lb-print.be

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LB-Print geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LB-Print niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. LB-Print heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LB-Print haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LB-Print opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien LB-Print bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. LB-Print en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door LB-Print aangeboden en/of verkochte producten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forum

1. Op elke overeenkomst tussen LB-Print en Koper is Belgisch recht van toepassing.
2. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen LB-Print en de koper voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Belgische rechter, in het arrondissement Leuven, worden voorgelegd.